Outrageous Eldorado Ice Fun

Eldorado Peak - 8868'

Northwest Face Couloir

December 7-8, 2002

Jim Nelson on Eldorado Ice Route